Tentang Willy

Sajak 2005

Sajak Bimbang

Bila di ujungjalankaubimbang
Janganpernahmenolehkebelakang,
berjejermimpisuramakanmeremukanpilihan
Bilaperiuknasimasihnyaringdipukul
atauparacacingdalamperutmuberontak

Jangankaudatangdengantangan di bawahpada orang,
mungkinkauakandilecehkan
Bilakaulelahdanlemahdalamhidupini
Simpanlahhausdankesaldalamlacihatimu
dankunciekspresisertamulutmu,

jikamerekatahukauhanyaakanjadibahantertawaan….
Bilakauditimpukuangatauhartaataskeringat yang tercucur,
sisipkansebagianuntuk yang memerlukan

Bilakauterlukadalambekerjajangankaubawalukamukeruangtamu,
obatilahsendiridansujudlahapadaTuhanmu….

Ya, bersamaituhanyaadabiladalamposisi yang sama
Taktimur
Takbarat
Takkota
Takdesa
Taklawan
Takkawan
Tak, tak, takkan
2005